آموزش

آموزش

طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، بیش از نیمی از کارکنان تا سال 2025 به مهارت‌های مجدد و ارتقای مهارت‌های قابل توجهی نیاز خواهند داشت. اما در حالی که بسیاری از شرکت‌ها اهمیت آموزش کارکنان را درک می‌کنند، اجرای آن همچنان یک چالش است.

باید تمامی پرسنل، آموزش‌های بخش‌هایی که در آن مشغول به کار هستند را به صورت دوره‌ای بگذرانند. با آموزش‌های استاندارد و کاربردی می‌توان برای هر واحد یک جانشین پرورش داد.

به همین منظورآموزش‌های اصول سرپرستی فروش و واژه شناسی، روش شیفت‌بندی تیم فروش، اصول و تکنیک‌های فروشندگی، آموزش شرح وظایف تیم فروش، مشتری شناسی و روانشناسی فروش، اصول چیدمان و فرآیندهای کاری، اصول محاوره با مشتری، رفتار مصرف کننده و فرآیندهای پس از خرید، تصویر ذهنی مشتریان و تجربه مشتری، اصول سفارش گذاری، بررسی لیبل‌ها، جانشین پروری، تحقیقات بازار و سایر برای این پروژه در نظر گرفته شده است.