هایپر هرم


متراژ: 800
نام مالک: آقای زارع 
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش


هایپر هرم

هایپر هرم

هایپر هرم

هایپر هرم

هایپر هرم

هایپر هرم

هایپر هرم

هایپر هرم