فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت


متراژ: 200 تا 1000
نام مالک: آقای اژدری
کشور: ایران
استان: هرمزگان
شهر: بندر عباس
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش


فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت

فروشگاه های زنجیره ایی تارا مارکت