فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس


متراژ: 300 تا 1000
نام مالک: آقای فلاح زاده 
کشور: ایران
استان: فارس 
شهر: شیراز
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش


فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس

فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس

فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس

فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس

فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس

فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس

فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس

فروشگاه های زنجیره ایی تیرازیس