فروشگاه ساناشا مارکت


متراژ: 1200
نام مالک: آقای کمال رضوی 
کشور: ایران
استان: کردستان  
شهر: سندج
نوع قراراداد: راه اندازی صفر تا صد، آموزش


فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت

فروشگاه ساناشا مارکت