فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک


متراژ: 300 تا 1200
نام مالک: آقای نبوی
کشور: ایران
استان: خراسان
شهر: مشهد
نوع قراراداد: ممیزی و آموزش 


فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک

فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک

فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک

فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک

فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک

فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک

فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک

فروشگاه زنجیره ایی باما و اونیک