گامبرون


متراژ: 3200
نام مالک: آقای اسد خواجه زاده
کشور: ایران
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
نوع قراراداد: استاندارد سازی و آموزش 


گامبرون

گامبرون

گامبرون

گامبرون

گامبرون

گامبرون

گامبرون

گامبرون

گامبرون

گامبرون

گامبرون

گامبرون